coffinka

10 tekstów – auto­rem jest cof­finka.

Kiedyś ludzie nie będą mu­sieli spać, jeść, srać, żyć... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 listopada 2010, 00:44

naj­bar­dziej bo­les­ne chwi­le przy­noszą cudze błędy, na które nie ma­my wpływu 

myśl
zebrała 21 fiszek • 11 lipca 2010, 01:55

-A dla Ciebie co jest sen­sem życia?
Zas­ta­nowiła się, i po chwi­li od­kryła, że od­po­wiedź na wiele dręczących ją py­tań nag­le stała się oczywista. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 20 lutego 2010, 11:37

Tak bar­dzo chciałabym już skończyć te cho­ler­ne stu­dia, założyć własną rodzinę...
A co do­piero mają po­wie­dzieć mo­je dzieci?! One jeszcze na­wet się nie urodziły. 

myśl dnia z 21 września 2015 roku
zebrała 31 fiszek • 9 lutego 2010, 13:44

I ta złość na cały świat gdy coś dzieje się wbrew naszym oczekiwaniom. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 22 stycznia 2010, 20:37

Każdy człowiek bez wątpienia jest in­nym światem. Ale czy ta in­ność spra­wia, że wszys­cy jes­teśmy wyjątkowi? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 stycznia 2010, 13:46

Nie uwie­rzysz jak cu­dow­ne jest tworze­nie póki sam nie spróbujesz. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 30 grudnia 2009, 17:10

Są ludzie, którzy mog­li­by mnie za­bić. Ale są też ta­cy dzięki, którym rodzę się na nowo. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 grudnia 2009, 19:03

Naj­pierw cze­goś chce­my, później nie.
Al­bo uda­jemy, że nie. Od­pycha­my się łok­ciami. Wbrew so­bie.
A gdy już nie ma od­wro­tu jes­teśmy na siebie źli.
Ale nie dla­tego, że żałuje­my cze­gokol­wiek.
Po prostu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 listopada 2009, 22:47

A po­nieważ ra­zem z każdym zacho­dem słońca gi­nie ja­kaś sta­ra praw­da, a z każdym je­go wscho­dem rodzi się no­wa, po­nieważ każda noc gwiaździs­ta roz­rzu­ca po niebie na­siona przyszłych tęsknot i marzeń, ponieważ [...] — czytaj całość

myśl • 29 listopada 2009, 11:07
coffinka

Bo kocham złote myśli.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

coffinka

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność

21 września 2015, 23:03scorpion sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chciałabym już [...]

21 września 2015, 15:53nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chciałabym już [...]

21 września 2015, 08:59onejka sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chciałabym już [...]